تصویر شخصی از یک پادگان نظامی

بهنام ذاکری هنرمند اهل میناب درباره مجموعه «محدوده متراکم» خود سخن گفت.

او با نمایش عکس های خود که تصاویری صحنه پردازی شده از یک پادگان نظامی بودند گفت: گوشه ای از مشکلات متعددی که در دوران سربازی برای یک سرباز به وجود می آید را در این مجموعه به تصویر کشیدم. سربازی مسئله ای است که با این شکل کمتر به آن پرداخته شده است. چرا که همواره یک تابوی بزرگ بوده و به عنوان یک امر کاذب مقدس انگاشته شده است. در حالی که عقیده دارم سربازی باید به صورت علمی  بررسی شود و تقدس از آن زدوده شود.

این عکاس مینابی گفت: تلاش کردم در این مجموعه بخشی از مشکلات سربازان و تاثیراتی راکه روی روابط این افراد می گذارد به تصویر بکشم. معتقدم سرباز در بیرون از پادگان است که مقدس است و در داخل پادگان مقدس نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در تصاویرش نوعی سیاه نمایی القا نشده است گفت: این تصاویر حاصل الهام ها  و برداشت های شخصی من است و به واقعیت هیچ وفاداری ندارد.من تلاش کردم در تمام این فریم ها خیلی رو و به شکل شلاقی سخن خود را بازگو کنم.

او گفت: اگر بگویند سربازخانه چه شکلی دارد من سربازخانه را این گونه تجسم می کنم. در عکاسی به دنبال انتقاد و اصلاح نیستم. برداشتی از یک مکان داشتم و آن برداشت را به تصویر درآورده ام.

 

تاریخ خبر: 1396/09/23