نگاه شخصی: مخمصه - آثار حامد خسروی دوشنبه 1396/09/20

حامد خسروی در اولین جلسه‌ی بخش نگاه شخصی روز ششم از ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان، مجموعه‌ی مخمصه را به نمایش گذاشت.

عکاس: رضا ذاکری

12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM
12/11/2017 4:43:12 PM