به دور از ما در خانه هنرمندان پنجشنبه 1396/09/23

این مکان‌هایی است که در روز هشتم ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان عکاسی شده است، مکان‌هایی که اثری از ششمین دوره در آن دیده نمی‌شود.

عکاس: رضا ذاکری

12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM
12/14/2017 1:08:26 PM