نگاه شخصی: صلاح و سروه – آثار ساسان مویدی سه شنبه 1396/09/21

در نگاه شخصی دیگر مجموعه‌ی صلاح و سروه ی ساسان مویدی در گالری ممیز به نمایش درآمد.

عکاس: رضا ذاکری

12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM
12/12/2017 5:49:47 PM