نشست معرفی روش های تدریس در دانشگاه دورتموند و دانشگاه هنر تهران یکشنبه 1396/09/19

محمد مترجم زاده و مهدی مقیم نژاد در نشستی در سالن شهناز روش های تدریس در دانشگاه دورتموند و دانشگاه هنر تهران را بررسی کردند.

عکاس: رضا ذاکری

12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:46 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM
12/10/2017 5:14:47 PM