نگاه شخصی: زندگی در مرز ـ آثار مهین محمدزاده جمعه 1396/09/17

مهین محمدزاده در بخش نگاه شخصی در گالری ممیز مجموعه‌ی زندگی در مرز را به نمایش گذاشت.

عکاس: پیام ثانی

12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 5:58:25 PM
12/8/2017 6:01:17 PM