کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی پنجشنبه 1396/09/16

نخستین کارگاه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان صبح پنج شنبه ۱۶ آذر با عنوان فضاسازی استودیو با نورهای لوکی توسط یداله ولی زاده برگزار شد. ساسان پناهی مدرس کارگاه بعدی دراین کارگاه حاضر شد.

عکاس: رضا ذاکری

 

12/7/2017 12:58:18 PM
12/7/2017 12:58:18 PM
12/7/2017 12:58:18 PM
12/7/2017 12:58:18 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM
12/7/2017 12:58:19 PM