نگاه شخصی: عدم قطعیت ـ آثار کوروش ادیم یکشنبه 1396/09/19

در آخرین نشست برگزار شده در بخش نگاه شخصی روز پنجم، کوروش ادیم مجموعه‌ی عدم قطعیت را به نمایش گذاشت و با علاقمندان به گفت و گو نشست.

عکاس: علی شریف زاده

12/10/2017 7:57:20 PM
12/10/2017 7:57:20 PM
12/10/2017 7:57:20 PM
12/10/2017 7:57:20 PM
12/10/2017 7:57:20 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM
12/10/2017 7:57:21 PM