نگاه شخصی: پشت این درهای بسته – آثار مژگان پارسامقام پنجشنبه 1396/09/23

مژگان پارسامقام در نگاه شخصی مجموعه‌ی پشت این درهای بسته را در گالری ممیز نمایش داد.

عکاس: پیام ثانی

12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM
12/14/2017 6:01:35 PM