در حاشیه‌ی ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان دوشنبه 1396/09/20

همزمان با برگزاری ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان نمایشگاهی در انعکاس زلزله‌ی کرمانشاه در محوطه‌ی خانه‌ی هنرمندان در حال برگزاری است.

عکاس: پیام ثانی

12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM
12/11/2017 3:40:10 PM