عکاسی محیط زیست جهان دوشنبه 1396/09/20

در نشست عکاسی محیط زیست جهان که در سالن شهناز برگزار شد، مزدک میررمضانی و حمید اسکندری مهمانان این نشست ششمین روز بودند.

عکاس: پیام ثانی

12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM
12/11/2017 8:26:48 PM