کارگاه واکاوی عکاسی خراسان در مسیر جشنواره ها پنجشنبه 1396/09/23

در کارگاه واکاوی عکاسی خراسان در مسیر جشنواره ها مهدی فاضل و کیارنگ علایی با علاقمندان به گفت و گو نشستند.

عکاس: پیام ثانی

12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM
12/14/2017 12:56:10 PM