کارگاه مراحل پست پروداکشن در عکس های فضاسازی تبلیغاتی پنجشنبه 1396/09/16

ساسان پناهی مراحل پست پروداکشن در عکس های فضاسازی تبلیغاتی را در دومین روز ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان در سالن شهناز آموزش داد. یداله ولی زاده نیز از مهمانان این کارگاه بود.

عکاس: پیام ثانی

12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:15 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM
12/7/2017 2:25:16 PM