در حاشیه نمایش فیلم شرح یک عکس از ساتیار امامی سه شنبه 1396/09/21

عصر امروز در سالن شهناز فیلم شرح یک عکس به نمایش داد و پس از آن ساتیار امامی و سیف اله صمدیان پیرامون آن صحبت کردند.

عکاس: رضا ذاکری

12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM
12/12/2017 7:18:37 PM