آماده سازی خانه‌ هنرمندان ایران برای ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان دوشنبه 1396/09/13

اقدامات نهایی آماده سازی خانه هنرمندان برای آغاز ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، روز ۱۳ آذر انجام شد.
عکاس: رضا ذاکری

12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM
12/4/2017 8:50:49 PM