نشست تک نگاره های عکاسی در جهان جمعه 1396/09/17 نشست تک نگاره های عکاسی در جهان را امیر نصری و شهاب الدین عادل برگزار کردند.

عکاس: پیام ثانی
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM
12/8/2017 8:15:38 PM