نگاه شخصی: محدوده متراکم – آثار بهنام ذاکری چهارشنبه 1396/09/22

در اولین بخش نگاه شخصی روز هشتم، گالری ممیز میزبان محدوده متراکم از بهنام ذاکری بود.

عکاس: پیام ثانی

12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM
12/13/2017 4:42:59 PM