نشست زنان و عکاسی جنگ در ایران پنجشنبه 1396/09/16

نخستین نشست این دوره با عنوان زنان و عکاسی جنگ در ایران در سالن شهناز برگزار شد. مریم کاظم زاده، فرهاد سلیمانی و رضیه غبیشی در خصوص این موضوع به گفت و گو نشستند.

عکاس: رضا ذاکری
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM
12/7/2017 5:07:20 PM