نگاه شخصی: مناظر دگرگون ـ آثارفردین نظری جمعه 1396/09/17

گالری ممیز میزبان اشخاصی بود که برای تماشای مناظر دگرگون فردین نظری روز جمعه به خانه‌ی هنرمندان آمدند.

عکاس: رضا ذاکری

12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM
12/8/2017 5:21:47 PM