بررسی آثار منتشر شده در عکاسی و رونمایی از کتاب یکشنبه 1396/09/19

در بررسی آثار منتشر شده در عکاسی و رونمایی از کتاب، فرزاد هاشمی و سیوا شهباز در سالن شهناز با مخاطبین به گفت و گو نشستند.

عکاس: مصطفی رودکی

12/10/2017 7:27:21 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM
12/10/2017 7:27:22 PM