انتقال عکس‌های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان به خانه هنرمندان ایران یکشنبه 1396/09/12 عکس‌های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ۳ روز پیش از افتتاحیه به خانه هنرمندان ایران منتقل شد.
عکاس: رضا ذاکری
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM
12/3/2017 4:58:39 PM