کارگاه رابطه ایده پردازی با محل ارائه عکس تبلیغاتی یکشنبه 1396/09/19

در نخستین کارگاه از پنجمین روز ششمین دوره ی ۱۰ روز با عکاسان داریوش کیانی در خصوص رابطه ایده پردازی با محل ارائه عکس تبلیغاتی توضیحاتی به علاقمندان داد.

عکاس: رضا ذاکری

12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM
12/10/2017 3:30:01 PM