مالتی مدیا، چشم اندازی جدید در داستان گویی تصویری دوشنبه 1396/09/20

در تنها کارگاه برگزار شده در روز ششم ابراهیم حیدری در خصوص داستان گویی تصویری از طریق مالتی مدیا با مخاطبینش به گفت و گو نشست.

عکاس: رضا ذاکری

12/11/2017 2:44:29 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM
12/11/2017 2:44:30 PM