نگاه شخصی: قربانیان قاچاق ـ آثار صادق سوری جمعه 1396/09/17

قربانیان قاچاق عنوان مجموعه‌ی صادق سوری بود که روز ۱۷ آذر در بخش نگاه شخصی در گالری ممیز به نمایش درآمد.

عکاسان: رضا ذاکری

علی شریف زاده

12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM
12/8/2017 6:39:29 PM