ماده خام عکاسی و کاربرد آن در ویدئو آرت در ایران پنجشنبه 1396/09/23

بهنام کامرانی و بهرنگ صمدزادگان در نخستین نشست روز نهم پیرامون ویدئو آرت در ایران با مخاطبانشان به بحث پرداختند.

عکاس: پیام ثانی

12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM
12/14/2017 5:22:31 PM