نگاه شخصی: پلان ناشناخته – آثار فواد اشتری سه شنبه 1396/09/21

فواد اشتری در اولین بخش نگاه شخصی گالری ممیز مجموعه‌ی پلان ناشناخته را نمایش داد.

عکاس: پیام ثانی

12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:49:56 PM
12/12/2017 4:58:02 PM