کارگاه عکاسی؛ ثبت لحظه ها – فتوشاپ؛ خلق رویاها سه شنبه 1396/09/21

در کارگاه عکاسی و فتوشاپ مژگان پارسا مقام در سالن شهناز به علاقمندان توضیحاتی در خصوص فتوشاپ داد.


عکاس: پیام ثانی

12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 2:57:17 PM
12/12/2017 3:50:24 PM