کارگاه تاثیر عکاسی صحنه جمعه 1396/09/17

سری کارگاه های عکاسی تئاتر را رضا موسوی و هادی نوید آغاز کردند. تاثیر عکاسی صحنه عنوان مبحث نخستین کارگاه روز جمعه بود که در سالن شهناز برگزار شد.

عکاس: رضا ذاکری

12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM
12/8/2017 2:24:16 PM