کارگاه بررسی عکاسی هنری در ایران چهارشنبه 1396/09/22

در کارگاه بررسی عکاسی هنری در ایران زانیار بلوری با مخاطبینش در سالن شهناز به گفت و گو نشست.

عکاس: پیام ثانی

12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM
12/13/2017 2:00:55 PM