نشست تک نگاری عکاسی در ایران ـ منداییان، صائبین جمعه 1396/09/17

در نشست تک نگاری عکاسی در ایران، جاوید تفضلی و عباس تحویلدار عکس هایی از این قوم منداییان، صائبین خوزستانی در سالن شهناز به نمایش گذاشتند.

عکاس: پیام ثانی

12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM
12/8/2017 5:01:32 PM