نگاه شخصی: سکوت آباد ـ آثار مجید حجتی یکشنبه 1396/09/19

در نخستین بخش نگاه شخصی ۱۹ آذر مجید حجتی مجموعه‌ی سکوت آباد را در گالری ممیز به نمایش گذاشت.

عکاس: پیام ثانی

12/10/2017 4:53:35 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM
12/10/2017 4:53:36 PM