کارگاه تهیه گزارش عکاسی خبری و فتوژورنالیسم پنجشنبه 1396/09/23

در اولین کارگاه روز نهم در سالن شهناز فرامرز عامل بردبار و کیارنگ علایی تهیه گزارش در عکاسی خبری و فتوژورنالیسم را آموزش دادند.

عکاسان: جاوید نیکپور

پیام ثانی

12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM
12/14/2017 11:49:24 AM