رونمایی از کتاب های عکاسان ارومیه و اسلاید شو چهارشنبه 1396/09/22

مراسم رونمایی از کتاب های عکاسان ارومیه و نمایش اسلاید شو در سالن شهناز برگزار شد.

عکاس: مصطفی رودکی

12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM
12/13/2017 6:58:27 PM