عکاسی محیط زیست ایران دوشنبه 1396/09/20

اسماعیل کهرم و شهاب الدین عادل در نشستی درباره‌ی عکاسی محیط زیست ایران در سالن شهناز با علاقمندان صحبت کردند.

عکاس: پیام ثانی

12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM
12/11/2017 5:11:38 PM