نگاه شخصی: نمایشگاه نیمروز دوشنبه 1396/09/20

مریم کوهستانی در نمایشگاه نیمروز آثار عکاسانی از افغانستان را گردآوری کرده و در گالری ممیز به علاقمندان نشان خواهد داد. مجید سعیدی و محمدمهدی رحیمیان در این بخش حضور داشتند.

عکاس: مصطفی رودکی

12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:56 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM
12/11/2017 8:08:57 PM