نگاه شخصی: جشنواره ملی عکس زعفران ـ آثار سلیمان گلی جمعه 1396/09/17 بخش نگاه شخصی روز سوم با نگاه به آثار سلیمان گلی در گالری ممیز به پایان رسید.

عکاس: علی شریف زاده
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM
12/8/2017 8:02:49 PM