بازدید شهردار تهران از نمایشگاه های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان یکشنبه 1396/09/19

محمدعلی نجفی، شهردار تهران، صبح پنجمین روز از ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از نمایشگاه های این دوره در خانه هنرمندان بازدید کرد.

عکاس: علی شریف زاده

12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM
12/10/2017 3:19:07 PM