عکاسی خبری؛ نگاهی به ایران، نگاهی به جهان سه شنبه 1396/09/21

در نشستی پیرامون عکاسی خبری، مجید رضاییان، علیرضا بهرامی و عباس کوثری با علاقمندان در خصوص عکاسی خبری در ایران و جهان به گفت و گو نشستند.

عکاس: رضا ذاکری

12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM
12/12/2017 5:09:24 PM