بررسی موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد عکاسی در ایران یکشنبه 1396/09/19

در آخرین نشست روز پنجم از ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، حسین چنعانی و محمدمهدی رحیمیان در سالن شهناز به بررسی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد در ایران پرداختند.

عکاس: رضا ذاکری

12/10/2017 8:28:09 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM
12/10/2017 8:28:10 PM