نگاه شخصی: اسارت مدرن ـ آثار فاطیما حسینی یکشنبه 1396/09/19

فاطیما حسینی در بخش نگاه شخصی اسارت مدرن از افغانستان را در گالری ممیز به نمایش گذاشت.

عکاس: علی شریف زاده

12/10/2017 6:49:19 PM
12/10/2017 6:49:19 PM
12/10/2017 6:49:19 PM
12/10/2017 6:49:19 PM
12/10/2017 6:49:19 PM
12/10/2017 6:49:20 PM
12/10/2017 6:49:20 PM
12/10/2017 6:49:20 PM
12/10/2017 6:49:20 PM
12/10/2017 6:49:20 PM
12/10/2017 6:49:20 PM