نگاه شخصی: گلی ـ آثار آریادخت جهانبخشان پنجشنبه 1396/09/16

در نخستین نگاه شخصی مهمانان در گالری ممیز به تماشای آثار آریادخت جهانبخشان  نشستند.

عکاس: پیام ثانی

12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM
12/7/2017 5:28:13 PM