نشست زنان و عکاسی جنگ در جهان پنجشنبه 1396/09/16

در دومین روز ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، نشست دیگری در خصوص زنان و عکاسی جنگ این بار در جهان برگزار شد. اسماعیل عباسی و مریم کهوند این نشست را برگزار کردند.

عکاس: رضا ذاکری

12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM
12/7/2017 8:31:28 PM