کارگاه عملی فتومونتاژ چهارشنبه 1396/09/22

صمد قربان زاده در اولین کارگاه روز هشتم در سالن شهناز به علاقمندان توضیحاتی در مورد فتومونتاژ داد.

عکاس: رضا ذاکری

12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM
12/13/2017 12:26:33 PM