نگاه شخصی: استاندارهای بین المللی در جهان رسانه ها - آثار محمد فرنود پنجشنبه 1396/09/23

محمد فرنود در آخرین جلسه‌ی بخش نگاه شخصی آثارش را در گالری ممیز به نمایش گذاشت.

عکاس: رضا ذاکری

12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM
12/14/2017 8:55:27 PM