نگاه شخصی: سلیمان، مهناز و علی ـ آثار مریم آل مومن دهکردی پنجشنبه 1396/09/16 در دیگر نگاهی به آثار هنرمندان در بخش نگاه شخصی مریم آل مومن دهکردی به نمایش مجموعه‌ی سلیمان، مهناز و علی پرداخت. گالری ممیز سالن میزبان بخش نگاه شخصی است.
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM
12/7/2017 6:01:40 PM