نگاه شخصی: شکستن حفاظ شیشه‌ای – آثار شهاب الدین عادل چهارشنبه 1396/09/22

مجموعه‌ی شکستن حفاظ شیشه‌ای اثر شهاب الدین عادل در آخرین برنامه‌ی نگاه شخصی روز هشتم برای علاقه مندان به نمایش درآمد.

عکاس: پیام ثانی

12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM
12/13/2017 7:34:43 PM