عکاسی ایران و جهانی شدن چهارشنبه 1396/09/22

حامد کیا و محمدرضا مریدی در نشست عکاسی ایران و جهانی شدن در این خصوص با علاقمندان حاضر در سالن شهناز به گفت و گو نشستند.

عکاس: رضا ذاکری

12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM
12/13/2017 5:01:42 PM